Προκηρύξεις

Το  ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ έχοντας υπ΄ όψη:

  1. Τις διατάξεις της από 27 Δεκεμβρίου 1960 διαθήκης του Μιλτιάδη Γ. Εμπειρίκου, δημοσιευθείσης υπό του Πρωτοδικείου Αθηνών την 10η Ιουλίου 1963.
  2. Το Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ΄ αριθμ. 27 (Εφ. Κυβ. Α΄ 18/1964) «περί εγκρίσεως συστάσεως κοινωφελούς Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ».
  3. Το Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ΄ αριθμ. 709 (Εφ. Κυβ. Α΄ 235/1964) «περί κυρώσεως Οργανισμού του εν Αθήναις Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ».
  4. Την υπ΄ αριθμ. 5661/1991 απόφαση του Εφετείου Αθηνών.
  5. Τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις».
  6. Την υπ΄ αριθμ. 3044/2018 απόφαση του Εφετείου Αθηνών.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

 για την τριετία 2018 – 2020
(με τη διάθεση των εισοδημάτων ετών 2017, 2018 και 2019):

Α΄   ΒΡΑΒΕΙΟ υπό τον τίτλο «Εμπειρίκειον Βραβείον  εις  μνήμην Μιλτιάδου Εμπειρίκου», που θα απονεμηθεί σε δύο Έλληνες επιστήμονες, οι οποίοι αποδεδειγμένα συνέβαλαν με επιστημονικές εργασίες και επιτεύγματα στην προαγωγή των επιστημών της Ιατρικής, Φυσικής,  Χημείας,  Ηλεκτρολογίας,  Μηχανικής  και παραπλησίων με αυτές θετικών επιστημών,  όπως Βιολογίας,  Μαθηματικών  κλπ.

Β΄   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ  υπό τον τίτλο «Οικονομικές ενισχύσεις εις μνήμην Μιλτιάδου Εμπειρίκου», που θα χορηγηθούν σε Έλληνες επιστήμονες των πιο πάνω επιστημών για τους ακόλουθους ειδικότερα σκοπούς:

Ι.     Για την ενίσχυση επιστημόνων ασχολουμένων ειδικώς  σε πειραματικές έρευνες και επιστημονικές  εργασίες

ΙΙ.   για την οργάνωση εργαστηρίων για ερευνητικούς σκοπούς και

ΙΙΙ.  για μετεκπαίδευση ή άλλη συναφή βοήθεια.

Οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ των ενδιαφερομένων συνοδευόμενες με τα αναγκαία δικαιολογητικά πρέπει  να  αποσταλούν ταχυδρομικώς στα γραφεία του Ιδρύματος, Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 6  Τ. Κ.  106 71 Αθήνα  (υπ΄ όψιν κ. Ηλία Σιψά) με ημερομηνία καταθέσεως στα ΕΛΤΑ ή αποστολής με εταιρεία Ταχυμεταφορών από την Πέμπτη 20/5/2021 έως την Τετάρτη 30/6/2021, να υποβληθούν στα γραφεία του Ιδρύματος κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες και κατά τις ώρες 10:00 – 12:00 ή να παραδοθούν στο θυρωρείο του Μεγάρου επί της οδού Πανεπιστημίου 6 κατά τις ώρες 09:00 – 15:00.

Εκπρόθεσμες υποψηφιότητες δεν αξιολογούνται.

Πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Ιδρύματος, κατά τις ώρες 10:00 – 12:00 και στη διεύθυνση http://www.empirikion.gr

Σε όλες τις υποβαλλόμενες  υποψηφιότητες είναι απαραίτητη η συμπλήρωση και υποβολή στο Ίδρυμα της σχετικής αιτήσεως – υπευΘύνου δηλώσεως, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν  μέσω του Διαδικτύου, στην διεύθυνση http://www.empirikion.gr, από τα γραφεία του Εμπειρικείου Ιδρύματος, κατά τις  εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 10:00 – 12:00 ή από το θυρωρείο του Μεγάρου επί της οδού Πανεπιστημίου 6 κατά τις ώρες 09:00 – 15:00.crossroadspharm.com

Η απονομή των βραβείων και οι οικονομικές ενισχύσεις αποφασίζονται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος. Σε περίπτωση παράλληλης  χρηματοδότησης  ερευνητικού προγράμματος ή μετεκπαίδευσης από άλλη πηγή η οικονομική ενίσχυση του Ιδρύματος μειώνεται ισοπόσως με την ενίσχυση από την πηγή αυτή, ή και μηδενίζεται εφόσον η τελευταία είναι υψηλότερη από την προβλεπόμενη από το Ίδρυμα.

Ειδικότερη αναφορά στους όρους και προϋποθέσεις απονομής των βραβείων και των οικονομικών ενισχύσεων γίνεται στο σχετικό ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ του Ιδρύματος (http://www.empirikion.gr/κανονισμός-εμπειρίκειου-βραβείου/).