Α΄
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΙΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

 

Το βραβείο αυτό απονέμεται σε 2 Έλληνες επιστήμονες, οι οποίοι αποδεδειγμένα συνέβαλαν με νέες επιστημονικές εργασίες και επιτεύγματα στην προαγωγή των επιστημών της Ιατρικής, Φυσικής, Χημείας, Ηλεκτρολογίας, Μηχανικής και παραπλησίων με αυτές θετικών επιστημών, όπως Βιολογίας, Μαθηματικών κλπ.

Υποψήφιοι για το βραβείο αυτό μπορεί να είναι Έλληνες επιστήμονες ή ομάδες επιστημόνων των πιο πάνω θετικών επιστημών, οι οποίοι υποβάλλουν σχετική ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.

 

Η ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, η οποία προκειμένου περί ομάδας προσώπων υπογράφεται από όλους, συνοδεύεται από:

 1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του ή των αιτούντων.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του ή των αιτούντων.
 3. Κατάλογο δημοσιευμένων ή υποβληθεισών προς δημοσίευση επιστημονικών εργασιών, με αναφορά στα επιστημονικά περιοδικά, στα οποία έγιναν οι δημοσιεύσεις.
 4. Αναφορές (τρίτων) επιστημόνων ή επιστημονικών φορέων στο έργο του ή των υποψηφίων.
 5. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που βοηθά στην αξιολόγηση της αιτήσεως.

Σε περίπτωση υποβολής προς βράβευση μίας μόνο πρωτότυπης επιστημονικής εργασίας, αυτή υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα.

 

Β΄

 

(Ι. και ΙΙ.)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 

«ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ»

ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

Υποψήφιοι για τις ενισχύσεις των περιπτώσεων Β΄ Ι. και Β΄ ΙΙ. σύμφωνα με την προκήρυξη του Εμπειρικείου Ιδρύματος, πρέπει να είναι Έλληνες επιστήμονες ή ομάδες επιστημόνων. Προκειμένου περί ομάδας επιστημόνων, ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος οφείλει να είναι ο κατά την επιστημονική ιεραρχία ανώτερος.

Η υποβαλλόμενη ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, η οποία προκειμένου περί ομάδας υπογράφεται από όλα τα μέλη της, συνοδεύεται από:

-Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του ή των αιτούντων.

-Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του ή των αιτούντων.

-Συνοπτική ανάλυση του αντικειμένου της έρευνας ή εργασίας.

-Αναλυτικό προϋπολογισμό της όλης δαπάνης.

-Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο χρήσιμο για την αξιολόγηση της αιτήσεως.

Προκειμένου για την οργάνωση εργαστηρίων απαραίτητη είναι η προσκόμιση στοιχείων της αξίας των προς αγορά μηχανημάτων, εργαλείων και λοιπών ειδών.

Οι οικονομικές ενισχύσεις στις προκρινόμενες υποψηφιότητες των ανωτέρω κατηγοριών χορηγούνται υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

1. Οι πιο πάνω πειραματικές έρευνες και επιστημονικές εργασίες πρέπει να είναι σε εξέλιξη κατά το χρόνο υποβολής της αιτήσεως, ή να αναφέρονται εις το μέλλον. Δεν ενισχύονται προγενέστερες έρευνες και εργασίες.

2. Σε περίπτωση εγκρίσεως του ερευνητικού προγράμματος, η επιχορήγηση θα καταβάλλεται αποκλειστικά στον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος αυτού, στο όνομα του οποίου θα εκδίδονται όλα τα σχετικά τιμολόγια δαπανών. Η καταβολή της οικονομικής ενισχύσεως (εφάπαξ, τμηματικώς, με υποβολή δικαιολογητικών κ.λ.π.) καθορίζεται από το ΙΔΡΥΜΑ κατά περίπτωση.

3. Η χορηγία αυτή θα διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη δαπανών που σχετίζονται κατά τρόπο ειδικό και άμεσο με την εκτέλεση του υποβαλλομένου προς χρηματοδότηση ερευνητικού προγράμματος και είναι επιτακτικές και αναγκαίες για την ολοκλήρωσή του. Οι εν λόγω δαπάνες για αγορά πραγμάτων ή παροχή υπηρεσιών, θα συνοδεύονται από νόμιμα παραστατικά στοιχεία, τα οποία θα υποβάλλονται στο Ίδρυμα.

4. Οι εν λόγω δαπάνες θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί και συμπεριληφθεί στον υποβληθέντα προϋπολογισμό και να μην καλύπτονται από άλλες ενδεχόμενες πηγές χρηματοδότησης του ιδίου προγράμματος. Σύμφωνα με τον όρο αυτό δεν επιτρέπεται η διάθεσή του ανωτέρω ποσού ή μέρους αυτού για κάλυψη δαπανών, οι οποίες είναι άσχετες ή εμμέσως σχετιζόμενες με τη συγκεκριμένη πρόταση, όπως:

α. προσωπικό επιμίσθιο του επιστημονικού υπευθύνου του προγράμματος ή βοηθού ή συνεργάτη αυτού (εκτός ειδικών περιπτώσεων και υπό την έγκριση του Δ.Σ.)

β. η κάλυψη γενικότερης φύσεως δαπανών λειτουργίας του εργαστηρίου, στο οποίο διενεργείται η εν λόγω έρευνα.

5. Με την εφάπαξ ή την τμηματική διάθεση του ποσού της ανωτέρω χορηγίας θα υποβάλλονται, εντός εξαμήνου, από τον επιστημονικό υπεύθυνο του επιστημονικού προγράμματος στο Εμπειρίκειο Ίδρυμα τα ακόλουθα στοιχεία:

α. Οικονομικός απολογισμός για το μέρος των δαπανών της έρευνας που καλύφθηκαν από την επιχορήγηση του Εμπειρικείου Ιδρύματος με συνημμένα τα πρωτότυπα παραστατικά των δαπανών αυτών.

β. Έκθεση στην οποία θα αιτιολογείται η αξιοποίηση καθενός κονδυλίου υπέρ της συγκεκριμένης έρευνας, θα επισημαίνεται το οικείο εδάφιο του υποβληθέντος προϋπολογισμού και θα περιγράφεται η ουσιαστική συμβολή αυτού στην πρόοδο του ερευνητικού προγράμματος.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος θα ελέγχει τα υποβαλλόμενα στοιχεία και δύναται να μην εγκρίνει δαπάνες, οι οποίες δεν έγιναν σύμφωνα με τις δεσμεύσεις των όρων 3 και 4 ή χαρακτηρίζονται από ασάφεια ή συνοδεύονται από ανεπαρκή ή μη σύννομα παραστατικά δαπανών.

7. Αν με την ολοκλήρωση της έρευνας απομείνει κάποιο αδιάθετο ποσό, ο ανάδοχος υποχρεούται να το επιστρέψει στο Ίδρυμα.

8. Σε περίπτωση κατά την οποία από την διάθεση ποσών της επιχορήγησης του Ιδρύματος αποκτηθούν είδη τα οποία, μετά τη χρησιμοποίησή τους για τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας, διατηρούν υπολειμματική αξία, αυτά τα είδη θα παραδίδονται, με πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, στον φορέα (π.χ. Πανεπιστημιακό Εργαστήριο), υπό την αιγίδα του οποίου πραγματοποιήθηκε η έρευνα. Αντίγραφο του πρωτοκόλλου αυτού θα κατατίθεται στο Ίδρυμα, με φροντίδα του επιστημονικού υπευθύνου εκάστου ερευνητικού προγράμματος.

9. Με το πέρας της έρευνας τα αποτελέσματα θα υποβάλλονται στο Ίδρύμα, είτε αυτά είναι θετικά είτε αρνητικά.

10. Σε κάθε επιστημονική ανακοίνωση ή δημοσίευση, που θα προκύπτει από την χρηματοδοτούμενη έρευνα, θα πρέπει να γίνεται ειδική αναφορά στην οικονομική συμβολή του Εμπειρικείου Ιδρύματος. Αντίγραφα των ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων θα κατατίθενται στο Ίδρυμα, με φροντίδα του επιστημονικού υπευθύνου εκάστου ερευνητικού προγράμματος.

 

Β΄

 

(ΙΙΙ.)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 

«ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ»

ΓΙΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ Η ΑΛΛΗ ΣΥΝΑΦΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Υποψήφιοι για τις ενισχύσεις της περιπτώσεως Β΄ ΙΙΙ. σύμφωνα με την προκήρυξη του Εμπειρικείου Ιδρύματος είναι Έλληνες πτυχιούχοι Α. Ε. Ι. των επιστημών, οι οποίες αναφέρονται στην προκήρυξη.

Η μετεκπαίδευση πρέπει προεχόντως να γίνει σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, στις Η. Π. Α. ή σε Α. Ε. Ι. της Ελλάδας.

Η υποβαλλόμενη ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ συνοδεύεται από:

 1. Αντίγραφο του πτυχίου Α Ε Ι με βαθμό κατά προτίμηση «ΑΡΙΣΤΑ» ή τουλάχιστον «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό.
 2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα, με σαφή αναφορά του αντικειμένου της μετεκπαιδεύσεως.
 4. Αποδεικτικά εγκρίσεως της μετεκπαιδεύσεως από τα εκπαιδευτικά Ιδρύματα στα οποία θα πραγματοποιηθεί, στα οποία θα γίνεται σαφής επισήμανση της ημερομηνίας έναρξης των σπουδών, του προβλεπομένου χρόνου περάτωσης των σπουδών αυτών και ο επιδιωκόμενος ακαδημαϊκός τίτλος.
 5. Σε περίπτωση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, υποβάλλεται βεβαίωση από τον επόπτη καθηγητή, στην οποία θα γίνεται αναφορά στο αντικείμενο της διατριβής, ο χρόνος έναρξής της και ο προβλεπόμενος χρόνος περατώσεώς της.
 6. Αποδεικτικό ικανοποιητικής γνώσεως της γλώσσας της χώρας στην οποία θα γίνει η μετεκπαίδευση.
 7. Υπεύθυνη δήλωση για το αν έλαβαν, λαμβάνουν ή έχουν ζητήσει υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση από άλλο φορέα (δημόσιο ή ιδιωτικό) και αν εξέπεσαν αυτής λόγω υπαιτιότητάς τους. Η εν λόγω δήλωση θα ληφθεί υπ΄ όψιν κατά την αξιολόγηση της αιτήσεως.

 

Ενδεικτικά οι οικονομικές ενισχύσεις για μετεκπαίδευση ορίζονται ως εξής:

 

Για χώρες της Ευρώπης 6.000,00 ετησίως

Για χώρες της Αμερικής 8.000,00 ετησίως

Για την χώρα μας 5.000,00 ετησίως

Η καταβολή των ενισχύσεων της κατηγορίας αυτής πραγματοποιείται τμηματικώς, μετά την υποβολή στο Ίδρυμα στοιχείων τα οποία αποδεικνύουν την ομαλή συνέχιση των σπουδών, η δε οικονομική ενίσχυση ολοκληρώνεται μετά την υποβολή στο Ίδρυμα του επιδιωκόμενου τίτλου σπουδών.